Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Vykdomi projektai

 

 

Įgyvendinamas projektas „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 

Projekto įgyvendinimo vieta – Benininkų k., Palumpių k., Panemunė, Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 363 047,26 Eur

Paramos lėšos – 308 590,17 Eur (Finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis)

Savivaldybės lėšos – 54 457,09 Eur

Laikotarpis – 2016-2019 m.

Projekto tikslas - didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k.

 Įgyvendinamas projektas „Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo Vilties gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. 20KI-KT-17-1-02692-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta – Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Natkiškių seniūnija, Natkiškių kaimas

Bendra projekto vertė – 167 023,6 Eur

Paramos lėšos – 119 622,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos)

Savivaldybės lėšos –47 401,6 Eur

Laikotarpis – 2018-2019 m.

Projekto tikslas - pagerinti Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo transporto infrastruktūrą, siekiant sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Atsižvelgiant į keliamą projekto tikslą ir siekiant užtikrinti aktualią problemų sprendimą – pagrindinis projekto uždavinys: užtikrinti Natkiškių kaimo gyven­tojų saugias eismo sąlygas, sutvar­kant transporto infrastruktūrą.


Įgyvendinamas projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje“  Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002

Projekto įgyvendinimo vieta – Vilniaus g. 46 Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 148 515,76 Eur

Paramos lėšos – 124 118,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 24 397,76 Eur

Laikotarpis – 2017-2019 m.

Projekto tikslas  - neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams.


 

Įgyvendinamas projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001

Bendra projekto vertė – 502 569,92 Eur

Paramos lėšos – 427 184,43Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 75 385,49 Eur

Laikotarpis – 2018-2020 m.

Projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. 

Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimus ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius.  Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinimas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui.

Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę – visuomenę.


Įgyvendinamas projektas „Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo Sodų gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. 20KI-KT-17-1-02689-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta  - Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Pagėgių sen., Piktupėnų k.

Bendra projekto vertė – 154 912,00 Eur

Paramos lėšos – 114 669,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos)

Savivaldybės lėšos – 40 243,00 Eur

Laikotarpis – 2018-2019 m.

Projekto tikslas – Piktupėnų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas. Projekto metu sprendžiamos pagrindinės gyventojų problemos : pravažiuojančių automobilių keliamos dulkės, mažas pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumas. Projekto tikslo bus siekiama pagerinus Piktupėnų kaimo Sodų gatvės infrastruktūrą taip pagerinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

 

 


Įgyvendinamas projektas „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014

Projekto įgyvendinimo vieta – Jaunimo g. 6 Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 33 913,86 Eur

Paramos lėšos – 31 370,32 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 2 543,54 Eur

Laikotarpis – 2019-2020 m.

Projekto tikslas - projektu siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas įgyvendinamas viešosios įstaigos „Pagėgių sveikatos priežiūros centras“ patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiai. Šiuo metu viešosios įstaigos „Pagėgių sveikatos priežiūros centras“ medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi reikiamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybėje, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. 


 

Įgyvendinamas projektas „Pagėgių savivaldybės Rukų kaimo Kamanos, Vilties ir Paupio gatvių infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. 20KI-KT-17-1-02-691-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta – Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Stoniškių seniūnija, Rukų kaimas

Bendra projekto vertė – 228 156,00 Eur

Paramos lėšos – 182 524,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo lėšos kaimo plėtrai)

Savivaldybės lėšos – 49 335,00 Eur

Laikotarpis – 2018-2019 m.

Projekto tikslas - gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, sutvarkant Rukų kaimo gatves, siekiant sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Atsižvelgiant į keliamą projekto tikslą ir siekiant užtikrinti aktualią problemų sprendimą – pagrindinis projekto uždavinys: užtikrinti Rukų kaimo gyventojų saugias eismo sąlygas, sutvarkant transporto infrastruktūrą.

 


 

Įgyvendinamas projektas  „Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 46 877,65 Eur

Paramos lėšos – 39 846,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

LR Valstybės lėšos – 3 515,82 Eur

Savivaldybės lėšos – 3 515,83 Eur

Laikotarpis – 2018-2021 m.

Projekto tikslas – siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai, fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai, onkologinių ligų prevencija ir psichologinės pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įrangą, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės kokybės rodikliai.  


 

Įgyvendinamas projektas „Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 4 317,00 Eur

Paramos lėšos – 3 669,60 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

LR Valstybės lėšos – 323,70 Eur

Savivaldybės lėšos – 323,70 Eur

Laikotarpis – 2018-2021 m.

Projekto tikslas – šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo.


 

Įgyvendinamas projektas  „Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio kultūros namų pastato ir infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. 20KI-KT-17-1-02688-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta – Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl.

Bendra projekto vertė – 246 671,00 Eur

Paramos lėšos – 198 728,69 Eur (Europos žemės ūkio fondo lėšos kaimo plėtrai)

Savivaldybės lėšos – 47 942,31 Eur

Laikotarpis – 2018-2019 m.

Projekto tikslas  - sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didinti ir gerinti viešąją bendruomeninę infrastruktūrą Vilkyškių miestelyje. Projekto tikslas sieks spręsti pagrindines problemas: gyventojų migraciją, mažėjančią socialinę įtrauktį, mažą gyventojų užimtumą, kurį lemia gyventojų poreikius atitinkančių viešųjų erdvių trūkumas. Tikslo bus siekiama suremontavus Vilkyškių miestelio kultūros pastato patalpas, kuriose vietos gyventojai galės užsiimti įvairia kultūrine, bendruomenine, socialine veikla. Pasiekus tikslą bus kompleksiškai pagerintas ir užtikrintas kultūros, socialinių ir laisvalaikio paslaugų teikimas Vilkyškių miestelyje. 

 


 

Įgyvendinamas projektas  „Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 

Projekto įgyvendinimo vieta – Vilniaus g. 46, Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 129 468,93 Eur

Paramos lėšos – 97 155,00 Eur (Europos Sąjungos regioninės plėtros lėšos)

Savivaldybės lėšos – 32 313,93 Eur

Laikotarpis – 2016-2019 m.

Projekto tikslas – vertinant Pagėgių savivaldybėje teikiamų kultūros paslaugų situaciją, išskirtos problemos susijusios su numatytu aktualizuoti kultūros paveldo objektu: nepakankamas visuomenės domėjimasis kultūra, kultūros paslaugų kokybės neatitikimas visuomenės poreikiams, objekto patalpos buvo nepritaikytos lankytojams ir kultūriniams renginiams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant infrastruktūrą, kuri didins teikiamų paslaugų kokybę, kultūros paveldo objekto (buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų) prieinamumą, patrauklumą objekto lankytojams. Bus sukurtas patrauklus objektas lankytojams: integruota įranga, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikišką forma: sukurta patraukli erdvė kultūros renginiams, visuomenei. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, integruoti skirtingų veiklų sritis, kuriomis bus mažinama atskirtis tarp socialinių sluoksnių.


  
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2023     

Prisijungimas gyventojams