Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


ES ir kitų programų projektai

 

Pasirašyta projekto „Kelio Lumpėnai – Bardinai PG3010 rekonstravimas“ paramos sutartis

 2020 m. rugpjūčio 17 d. pasirašyta projekto „Kelio Lumpėnai – Bardinai PG3010 rekonstravimas“ Nr. 20KL-KT-19-1-08456-PR001 paramos sutartis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“.

Projekto tikslas – gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, sutvarkant vietinės reikšmės kelią Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų kaime Lumpėnai – Bardinai PG3010. Pagrindinis projekto uždavinys – kapitališkai suremontuoti vietinės reikšmės kelią Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų kaime (Lumpėnai – Bardinai PG3010).

Šiuo metu kelias yra padengtas žvyru – smėliu. Danga nusidėvėjusi, visame važiuojamos dalies ruože atsiradusios išdaužos. Projekto vykdymo metu su klojama asfaltbetonio danga. Sutvarkius kelią, sumažės avaringumas ir padidės pėsčiųjų saugumas, sumažės neigiamas transporto poveikis aplinkai, pagerės gatvių infrastruktūros būklė, susisiekimo sąlygos, bus padaryta palankesnė aplinka verslo subjektų bendradarbiavimui, darbo jėgos mobilumui, patrauklesnė aplinka turistams, pagerės kiti gyvenimo kokybę apibūdinantys kokybiniai rodikliai. Kapitališkai remontuojamo kelio ilgis – 1,35 km.

Bendra projekto vertė – 334906,00 Eur, iš jų – 200000,00 Eur paramos suma, kurią sudaro 170000,00 Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos ir 30000,00 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Likusi suma – 134906,00 Eur bus finansuojama Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Įgyvendinamas projektas „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

Pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“  įgyvendinamas projektas „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto partneris: Viešoji įstaiga „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019 m. vasario 1 d., projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m. birželio 30 d. Projektas skirtas pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektu buvo siekiama atnaujinti Pagėgių PSPC medicininę ir kompiuterinę įrangas, įsigyti tikslinę transporto priemonę skirtą visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicinos punktus, įrengti DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetus, įsigyti būtinus baldus.

ES fondų lėšos: 28.826,77 eur.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos: 2.543,55 eur.

Viso projektui skirtos lėšos: 33.913,86 eur.

Vykdomas projektas „Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“

Pagėgių savivaldybės administracija 2019 m. lapkričio 20 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-427-01-0014 „Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“ sutartį. Projekto vertė – 143.325,15Eur.  Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektą administruoja Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, projekto vadovė – I. Drukteinienė.

Projekto problema ir projekto poreikis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose. Taigi iki 2020 metų Lietuvoje turi nelikti institucinių vaikų globos namų, o juos pakeisti turėtų bendruomeniniai vaikų globos namai (BVGN) – panašūs į šeimos aplinką, kur vaikai turėtų asmeninę erdvę, patys tvarkydamiesi įgytų socialinių įgūdžių ir savarankiškumo, būtų užtikrinamas jų saugumas.

Vienas galimų problemos sprendimo būdų – BVGN steigimas. Šio projekto ribose planuojama8 vaikams įsteigti bendruomeninius vaikų globos namus, esančius Šviesos g. 5 Mažaičių k. Stoniškių sen. Pagėgių sav.

Ne mažiau aktuali yra vaikų dienos centrų (VDC) problema. Plečiant bendruomenines socialines paslaugas, tikslinga plėtoti ir skatinti vaikų dienos centrų veiklą. Dienos užimtumo socialines paslaugas gauna tik dalis socialinės rizikos šeimų vaikų, todėl šių paslaugų tinklo aprėptis turėtų būti didesnė.

Pagėgių savivaldybėje neužtikrinamas viešosios paslaugos – BVGN ir VDC – prieinamumas. Siekiant pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų be tėvų globos likusiems vaikams, reikalinga steigti BVGN bei plėtoti VDC tinklą. Šiuo tikslu Pagėgių savivaldybėje planuojama įsteigti BVGN 8 vaikams ir naują VDC, esantį Šereikos g. 7 Vilkyškių miestelyje, Vilkyškių sen. Pagėgių sav., kuriame galėtų lankytis iki 20 vaikų. Projekto metu įsigyjami baldai ir įranga socialinėms paslaugoms teikti.

Projekto tikslinės grupės:

- Pagėgių vaikų globos namų auklėtiniai;

- Pagėgių savivaldybėje socialinės rizikos šeimose augantys vaikai.

Įgyvendinus projektą, Pagėgių savivaldybėje bus sukurtos sąlygos vaikams, netekusiems tėvų globos, gyventi šeimai artimoje aplinkoje ir išplėstas vaikų dienos centrų prieinamumas, didinant lankytojų skaičių juose.

Projekto veiklų įgyvendinimas numatytas iki 2021 m. lapkričio 30 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

 

VYKDOMAS PROJEKTAS „ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA − SĄLYGA EFEKTYVIAM PAGĖGIŲ IR SOVETSKO VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR PILIEČIŲ DIALOGUI“

Pagėgių savivaldybės administracija 2020 m. balandžio 20 d. pasirašė sutartį NR. 1S-143 su Jungtiniu Techniniu Sekretoriatu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija dėl projekto Nr. LT-RU-2-058 „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ finansavimo.

Projekto vykdytojas – Pagėgiųsavivaldybės administracija (lyderiai partneriai (vedantieji)).

Projekto partneris – Sovetsko apskrities savivaldybė (partneriai).

Projektą administruoja Pagėgiųsavivaldybės administracijos darbuotojai, projekto vadovė – Ilona Drukteinienė.

Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo valdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo bei elektroninės demokratijos priemonių skatinimo Pagėgių ir Sovetsko savivaldybėse, kadangi tai yra būtina sąlyga geresniam vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui.

Projekto rezultatai bus pasiekti įgyvendinant numatytas projekto veiklas. Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas Pagėgių savivaldybės posėdžių salės remontas, įdiegta nauja elektroninė sistema, kurios dėka gyventojams bus sudarytos sąlygos tiesiogiai stebėti Tarybos posėdžius, planuojama atnaujinti Pagėgių savivaldybės internetinę svetainę.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos lėšomis (Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną programos) ir Pagėgių bei Sovetsko savivaldybių biudžeto lėšomis.

Bendra projekto vertė – 503 283.34 Eur. Pagėgiųsavivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 308 426.20 Eur., Sovetsko apskrities savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 194 858.00 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėn.

 

Pagėgiųsavivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija


Vykdomas projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje“

Pagėgių savivaldybės administracija 2018 m. vasario 1 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje“ finansavimo sutartį. Projekto vertė – 134.057,64 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektą administruoja Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, projekto vadovė – R. Žuklijūtė.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Pagėgiųsavivaldybėje.

Projekto uždavinys – modernizuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnaziją pagerinant vaikų mokymosi aplinką

Projektu siekiama prisidėti prie mokyklų tinklo veiklos efektyvumo didinimo, mažinant tuščių mokymosi vietų skaičių ir racionaliau panaudojant švietimui skirtas lėšas, išsaugoti bei pagerinti švietimo kokybę, sudaryti sąlygas švietimo įvairovei, galimybėms mokytis visą gyvenimą. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpų remontas, sukuriant modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves ir aprūpinant jas naujausiomis mokymo priemonėmis.

Modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės kuriamos: užsienio kalbų (anglų kalbos) patalpose, salėje, pritaikant j?ą nejudriųjų sporto šakų veiklai, aktų salėje ir muziejaus patalpose, praėjime į sporto salę įrengiant meno ir sporto ekspoziciją ir ugdymo patalpose. Sukurtose erdvėse planuojama įsigyti įrangą.

Įrengiant modernias kūrybiškumą skatinančias erdves planuojama įsigyti šią įranga: ugdymo patalpų įranga: kompiuteriai (su priedais: pelės, klaviatūros ir kita), daugiafunkcinis spausdintuvas, multimedijos komplektai (projektoriai, tvirtinimo priemonės, pakabinamas ekranas); aktų salės ir muziejaus modernizavimo įranga: plačiaformatis ekranas, audio video aparatūra, projektorius; kalbų mokymo laboratorijos programinė ir techninė įranga; salės pritaikymo nejudriųjų sporto šakų veiklai, įranga: gimnastikos žiedai su virvėmis, virvę gimnastikai su tvirtinimu, skersinis, gimnastikos čiužinių komplektas.

Projekto veiklų įgyvendinimas numatytas 2019 m. birželio 30 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija


 

 

Įgyvendintas projektas „Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose“

Pagėgiųsavivaldybės administracija įgyvendino projektą „Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose“.

Projektas (paramos sutarties Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001) įgyvendintas Europos regiono plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 77.451,23 Eur su PVM, iš jų ES fondų lėšos – 55.462,00 Eur su PVM, likusi finansavimo dalis, t. y. 21.989,23 Eur su PVM savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektu buvo siekiama prisidėti prie socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimo, regioninių skirtumų mažinimo, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims Pagėgių savivaldybėje.

Projekto veiklos prasidėjo parengus paprastojo remonto darbų aprašą, kuriame aprašyti numatyti atlikti darbai. Tolimesniam projekto veiklų vykdymui savivaldybės administracija įvykdė rangos darbų pirkimą, kurio laimėtoju buvo paskelbtas UAB „Agrolira“. 2017 m. birželio 1 d. pasirašius rangos darbų sutartį buvo pradėti vykdyti pastato paprastojo remonto darbai.

Remonto darbų vykdymo eigoje buvo atliekamas Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, kurio metu įrengtas stogo (814 kv. m.) šiltinimo sluoksnis iš mineralinės vatos, uždengiant dviem sluoksniais prilydomosios bituminės dangos, apšiltintos sienos (535 kv. m.) įrengiant fasado apdailą iš plonasluoksnio dekoratyvinio tinko, sutvarkytas pagrindinio įėjimo stogelis (7,6 kv. m.) ir kiti darbai.

Įvykdžius atitvarų rekonstravimo darbus pastato konstrukcijos buvo apsaugotos nuo žalingo atmosferinio poveikio, padidinta pastato šiluminę varža. Taip pat pagerintos darbo sąlygos įstaigos darbuotojams ir gyvenimo sąlygos įstaigos globotiniams.

Sutvarkius Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastatą atsirado poreikis sutvarkyti ir privažiavimą prie minėto objekto. Atsižvelgiantį tai, atliktas viešasis pirkimas, kurio laimėtoju buvo paskelbtas UAB „Agrolira“. 2017 m. lapkričio 20 d. pasirašyta darbų sutartis. Projekto veiklos užbaigtos pasirašius sutartinio darbo priėmimo perdavimo aktą.

Projektas prisidėjo prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros. Pagerinus palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų socialinių paslaugų infrastruktūros, sumažintas atotrūkis tarp vietos ir kitų regionų, savivaldybių, pagerėjo tiek savivaldybės, tiek regiono įvaizdis ir teikiamų socialinių paslaugų kokybė.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija


 

 

Vykdomas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“

Pagėgių savivaldybės administracija 2016 m. rugsėjo 2 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.2-4.2-CPVA-R-408-71-0004 „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“ Projekto vertė – 203.981,00 Eur.  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektą administruoja Pagėgiųsavivaldybės administracijos darbuotojai, projekto vadovas – P. Kuzmarskis.

Projekto tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą Pagėgių savivaldybės gyventojams, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Projekto uždavinys – padidinti socialinių būstų skaičių Pagėgiųsavivaldybėje

Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu žemaičų g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m, pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas (tikslus pastato plotas po rekonstrukcijos paaiškės parengus techninį projektą). Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) butus ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butus). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Būstų neplanuojama pritaikyti neįgaliesiems, nes nėra tam poreikio. Tikimasi, kad ėgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Projekto įgyvendinimo metu įrengus 6 socialinius būstus numatoma, jog bus apgyvendinti per 3 mėn. nuo statybos užbaigimo ir tinkamo naudoti pripažinimo.

Tinkamas infrastruktūros naudojimas bus užtikrinamas pasirašoma socialinio būsto nuomos sutartimi, kuria gyventojai įsipareigos tinkamai naudoti socialinį būstą, jį prižiūrėti, atlikti einamąjį remontą ir panašiai.

Projekto veiklų įgyvendinimas numatytas 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija


 

 

                                                          

Įgyvendintas projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

Baigtas įgyvendinti projektas „Sveikatos priežiūros paslaugū teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“.

Projektas (paramos sutarties Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-005) įgyvendintas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Tauragės rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai – Pagėgiųsavivaldybės administracija, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto įgyvendinimui skirta 248 842,66 Eur. Pagėgių savivaldybei – 42.324,60 Eur.

Projektas buvo vykdomas Tauragės rajono savivaldybės, Plungės rajono savivaldybės ir Pagėgių savivaldybės mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose: Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje, Stoniškių pagrindinėje mokykloje, Piktupėnų pagrindinėje mokykloje, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje, Pagėgių pradinėje mokykloje, Pagėgiųlopšelyje-darželyje.

Projekto įgyvendinimo metu įsigytos modernios vaizdinės priemonės padės patraukliau pateikti dėstomą informacija, o vaikams – lengviau ją įsisavinti. Sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas, pasitelkiant projekto metu įsigytas priemones, turės didžiulę reikšmę vaikų ateičiai, kadangi ugdys fizinę, protinę, dvasinę ir socialinę vaikų sveikatą. Sveikatos priežiūros specialistų darbas su vaikais ir jaunimu sumažins rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimą. Įsigijus naujas priemones bus organizuojama daugiau ir įtaigesnių užsiėmimų pagal amžiaus grupes, tai skatins sveikesnę gyvenimo būdą ir ateityje mažiau susirgimų įvairiomis ligomis.

 Pasiekti šie projekto tikslai

Pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų teikimas/ prieinamumas Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, sudarytos tinkamos sąlygos sveikatos priežiūros specialistų darbui.

Sveikatos priežiūros kabinetą, mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, remonto darbus atliko UAB „Agrolira“, sveikatos rizikos veiksnių, aplinkos įvertinimo ir metodines priemones bei sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemones teikė UAB „Faktumas“, kompiuterinį ir programinį įrangą – UAB „MDS Service“, baldus suprojektavo ir pagamino UAB „Faktumas“. Visą įsigytą turtą apdraudė „Lietuvos draudimas“.

 

Projekto vykdytojo informacija     


                             

Įgyvendintas projektas “Kentrių bendruomenės namų ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės poreikių plėtrai”

 

Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino projekto  “Kentrių bendruomenės namų ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės poreikių plėtrai” Nr. LEADER-10-PAG?GIAI-01-013 (toliau – Projektas). Projektas buvo finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos piemonės “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” įgyvendinimas (LEADER metodu) lėšomis. Bendrasis Projekto tikslas – siekti socialinės infrastruktūros sutvarkymo Kentrių kaime, Projekto veiklos tikslas – siekti Kentrių kaimo bendruomenės namų ūkinio pastato atnaujinimo ir pritaikymo vietos bendruomenės poreikiams, pagrindinis Projekto uždavinys – atlikti Kentrių kaimo bendruomenės namų ūkinio pastato rekonstrukciją.

Vykdant Projekto veiklas buvo atnaujintas pastatas, įrengta laisvalaikio salė. Projekto dėka sudarytos tinkamos sąlygos bendruomenės veiklai funkcionuoti, pagerintos sąlygos visuomeniniam ir kultūriniam gyvenimui ir kitiems bendruomenės plėtros poreikiams tenkinti.

 

Pagėgiųsavivaldybės administracijos ūkio syriaus informacija


Įgyvendintas projektas „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas"

Informuojame, kad Pagėgiųsavivaldybės administracija įgyvendino projektą „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“. Projektas finansuotas ES Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgiųsavivaldybės administracijos lėšomis. Bendra projekto vert?ė – apie 247 tūkst. litų, Pagėgiųsavivaldybės administracijos indėlis sudarė 10 proc. nuo bendros projekto vertės, t. y. apie 24,7 tūkst. litų.

Projekto veiklų įgyvendinimas prasidėjo 2009 m. spalio 13 dieną parengus techninį projektą Benininkų upelio valymo darbams atlikti. Dvišalę finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 m. rugpjūčio 25 d.

Benininkų upelis, tekantis per Pagėgių miesto centrą, buvo stipriai užterštas ir darė neigiamą įtaką telkinio bei jo pakrančių gamtinei ekosistemai, sąlygojo biologinės įvairovės nykimą. Didelė telkinio vizualinė tarša – šiukšlės, dumblas, išsikerojusi augmenija – gadino Pagėgių kraštovaizdį, kuris miestui yra labai svarbus. Siekiant atkurti ekologiškai pažeistą upelio ekosistemą, atkurti ir išsaugoti biologinius upelio išteklius, atstatyti pažeistą kraštovaizdį ir pagerinti upelio rekreacines savybes, buvo būtina išvalyti upelį nuo aplinkai pavojingų teršalų, šiukšlių, kitų taršos padarinių.

Benininkų upelio būklė aplinkosauginiu požiūriu pastaruoju metu buvo kritiška – upelis stipriai užterštas gyventojų nuotekomis ir šiukšlėmis, kitais taršos padariniais – dumblu, išsikerojusia augmenija, organinėmis atliekomis. Pagrindiniai upelio teršėjai – Benininkų gyvenvietįs ir Pagėgių miesto aplink upelį esančių gyventojų namų nuotekos. Upelis pradėas teršti jau labai seniai. To priežastis – nesutvarkyta Pagėgių miesto nuotekų sistema. Projekto metu pasiekti šie rezultatai: išvalyta ir sutvarkyta 0,28 ha apsauginės upelio juostos plotas, išvalytas 0,42 ha upelio plotas, iškasta 900 k?b. m dumblo.

Įgyvendintas projektas „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ prisidės prie Pagėgių savivaldybės bendro įvaizdžio gerinimo, kadangi savivaldybės teritoriją kerta gerai išvystyti automobilių ir geležinkelio transporto koridoriai. Įgyvendinus minėtąjį projektą, bus tvarkoma viešoji erdvė, esanti šalia upelio, įrengiant suolelius, takelius bei apšvietimą.

 


 

Vykdomas projektas „Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“

Pagėgių savivaldybės administracija 2010 m. kovo 16 d. pasirašė paramos sutartį dėl projekto „Pagėgiųsavivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“ įgyvendinimo. Projektui suteiktas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-028. Projekto vertė - 1.750.000 Lt. Projekto vadovas - L. Razutienė. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistai.

Šio projekto tikslas -pagerinti Pagėgiųsavivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą.

Projekto uždaviniai:

  1. Įdiegti vieningą apskaitos ir valdymo sistemą;
  2. Sukurti ir įdiegti strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistemą;
  3. Sukurti ir įdiegti vieningą dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemą.

Parengtos programoms valdyti reikalingos tvarkos, atlikta galimybių studija, poreikių analizė, diegimo projektas.

Šiuo metu jau sėkmingai įdiegta vieninga apskaitos ir valdymo sistema, vyksta darbuotojų susijusių su šios programos valdymu mokymai. Šiuose mokymuose dalyvauja 17 administracijos darbuotojų.

Taip pat diegiama trečioji programa, vieninga dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistema.. Programą įdiegus bus vykdomi darbuotojų mokymai.

Galutinis etapas - sukurti ir įdiegti sistemą, skirtą strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto valdymui. Po sistemos įdiegimo vyks administracijos darbuotojų mokymai nukreipt šios sistemos valdymui.

Projekto visų programų įsigijimui ir įdiegimui numatyta 1.095.500 Lt, įrangos įsigijimui ir įdiegimui numatyta 290.000 Lt. Projekto viešinimui numatyta 12.000 Lt. Savivaldybės indėlis 262.500 Lt. Tai yra darbuotojų darbo laikas sugaištas projekte.

Projekto užbaigimas numatytas 2011 m. rugsėjo 16 d.

Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Loreta Razutienė

 


 

 

Vykdomas projektas kokybės vadybos metodui „Bendrojo vertinimo modeliui“ įdiegti

 


Vykdomas projektas „Pagėgiųsavivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimas“

Detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas Pagėgiųsavivaldybės teritorijos vystymui


 

  
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2023     

Prisijungimas gyventojams